Kallelse till Årsmöte 2019

RFSL

Kallelse Årsmöte 2019

 

Datum: 27:e mars

Tid: 18.30

Plats: RFSL Värmlands lokal på Västra torggatan 17

 

  • Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet, dvs 27:e februari.
  • Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte kommer vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet, dvs 13:e mars.

 

Föreningen kommer även att bjuda på fika!

 

Notice Annual Meeting 2018

 

Spring approaches and so does RFSL Värmland’s annual meeting.

 

Date: March 27th

Time: 18.30

Location: RFSL Värmland premises on Västra Torggatan 17

 

Motions for the annual meeting must be received by the Board no later than four (4) weeks before the annual meeting, ie 27 February.

Matters to be addressed at the annual meeting will be available to members no later than two (2) weeks before the annual meeting, ie 13 March.

 

RFSL will also provide some swedish fika!

 

Dagordning

Årsmötets öppnande

Fastställande av röstlängd

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

Val av årsmötespresidium:

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två stycken protokolljusterare

Val av två stycken rösträknare

Fastställande av dagordningen

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Propositioner

Motioner

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

Val:

Styrelse

Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

Val av ordförande

Val av två ordinarie ledamöter

Val av suppleant/er

Ombud till förtroenderåd 2019.

Val av valberedning, två stycken.

Val av revisorer, två stycken.

Eventuella arbetsgrupper/övriga förtroendevalda

Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

Mötets avslutande