Kallelse till årsmöte 2020

På gångRFSL

 
Härmed kallas RFSL Värmlands medlemmar till årsmöte.
 
Datum: 18:e mars
Tid: 18.30
Plats: RFSL Värmlands lokal på Västra Torggatan 17
 
Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet, dvs 19:e februari.Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte kommer vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet, dvs 4:e mars.
 
Föreningen kommer att bjuda på fika!
 
Notice Annual Meeting 2020
All members of RFSL Värmland are hereby called to our annual meeting.
 
Date: March 18th
Time: 18.30
Location: RFSL Värmland premises on Västra Torggatan 17
 
Members’ proposals to the annual meeting must be received by the board no later than four (4) weeks before the annual meeting, February 19th.
Matters to be addressed at the annual meeting will be available to members no later than two (2) weeks before the annual meeting, March 4th.
 
RFSL will also provide some swedish fika!
 
Dagordning Årsmöte 2020
 
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium:
 Mötesordförande
 Mötessekreterare
 Val av protokolljusterare
 Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner:
10.1 Fastställande av verksamhetsplan
10.2 Budget för verksamhetsåret
11. Motioner
12. Val av styrelse:
12.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
12.2 Val av ordförande
12.3 Val av kassör
12.3 Val av övriga ordinarie ledamöter
*vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses
12.4 Val av ersättare
12.5 Val av kongressombud
12.6 Val av valberedning
12.7 Val av revisorer
12.8 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
13. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
14. Mötets avslutande.